Skip to main content

WYDAWNICTWO

Società Dante Alighieri Editore promuje i gwarantuje rozpowszechnianie i widoczność badań głównie w ścisłym związku z tradycją europejską i śródziemnomorską oraz jej powiązaniami ze Wschodem, promuje popularyzację nauki, zajmuje się analizą Europy jako całości, ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji europejskiej zarówno w jej aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jako część sieci Stowarzyszenia Dante Alighieri, dostarcza niezbędnych narzędzi dla rozwoju kultury w różnych krajach świata, w których działa ponad 500 komitetów.

W centrum swojego zainteresowania Società Dante Alighieri Editore stawia na wydawanie książek. Società Dante Alighieri Editore ma szeroki wachlarz wydawniczy, od produktów papierowych, niezwykle dokładnych w każdym szczególe, do produktów cyfrowych, dostępnych w każdym formacie, a zatem możliwych do wykorzystania przez różne urządzenia do czytania dostępne na rynku.

Bliskie relacje ze światem uniwersyteckim oraz nieustanne poszukiwanie nowych obszarów badawczych doprowadziły do zbudowania przez wydawnictwo bardzo bogatego i zróżnicowanego katalogu.

Działalność Società Dante Alighieri Editore jest koordynowana przez Komitet Redakcyjny powołany przez Zarząd Società Dante Alighieri, a recenzja prowadzona jest w systemie double-blind przez recenzentów będących ekspertami w różnych dziedzinach tematycznych, w których wydawnictwo głównie działa: Antropologia, Muzea i Dziedzictwo Kulturowe, Archeologia, Filologia, Edukacja.

Różne obszary studiów i badań, które mniej lub bardziej bezpośrednio przewijają się przez projekt redakcyjny, opierają się na przekonaniu, że fuzja różnych języków artystycznych sprzyja rozwojowi i wzrostowi ruchów kulturowych.

Società Dante Alighieri Editore opiera się na szerokiej sieci dystrybucji, która rozciąga się na cały świat. Ta zdolność do komunikowania się w służbie publikacji naukowych sprawia, że Società Dante Alighieri Editore jest uprzywilejowanym kanałem rozpowszechniania wyników badań w dziedzinie nauk humanistycznych.

Od kilku lat jest wybierany przez uniwersytety, krajowe i międzynarodowe instytuty badawcze ze względu na swoją jakość techniczną i międzynarodową dystrybucję. Jego siła polega na zdolności do dotarcia i zainteresowania instytucji, profesjonalistów i naukowców nauk humanistycznych z całego świata, promując swoje publikacje i rozpowszechniając wartość włoskich i międzynarodowych badań naukowych.

Stowarzyszenie Dante Alighieri, partner w wielu projektach europejskich (H2020 MSCA, ERASMUS PLUS Partnerstwo Strategiczne, AMIF), jest głównym narzędziem rozpowszechniania wiedzy naukowej, gwarantującym międzynarodowe rozpowszechnianie wyników badań i jednocześnie zachowującym, w razie potrzeby, różne języki referencyjne, zamiast wybierać jedną markę, pokonując w ten sposób granice terytorialne rynku wydawniczego bez utraty tożsamości literackiej każdego opublikowanego dzieła.

Antropologia

Kultura i środowisko to połączenie, które warunkowało i charakteryzowało narodziny i rozwój społeczeństw, migracje, handel, wojny i negocjacje. Ponadto tradycje kulturowe nie są ani podzielone, ani rozdzielone granicami państwowymi; regiony lub obszary należące do różnych i sąsiadujących ze sobą narodów często stanowią przykłady wielkiej jednorodności kulturowej, środowiskowej i językowej – nawet jeśli pod innymi względami są one zazwyczaj częścią własnego kontekstu narodowego.

Società Dante Alighieri Editore promuje studia i badania, które łączą kultury z ich środowiskiem, wykraczając poza granice polityczne.

W szczególności wspiera studia i badania związane z naturalną i kulturową działalnością człowieka, wytworzone w celu ochrony zdrowia i dobrobytu, w zależności od środowiska.

Muzea i dziedzictwo kulturowe

Società Dante Alighieri Editore odlat angażuje się, wzbogacając i promując zasoby materialne i niematerialne dziedzictwa kulturowego, w szczególności zbiorów mniej znanych.

Promuje wiedzę, krytyczne myślenie, uczestnictwo i dobrobyt społeczności poprzez publikację studiów i badań, dobrych praktyk i studiów przypadku związanych z dziedzictwem kulturowym i terytorium.

Filologia

Zachęca do publikowania badań i refleksji metodologicznych w tradycji studiów językoznawczych, filologicznych i historyczno-literackich, zwłaszcza nad dziedzictwem klasycznej, średniowiecznej i nowożytnej kultury europejskiej, podejmowanych z zastosowaniem metody naukowej.

Edukacja

Promuje badania i tematy z zakresu edukacji, szkoleń i dydaktyki, zachęca do metodologicznej refleksji nad procesami edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz nad ludzkimi właściwościami, interakcjami, organizacjami i instytucjami, które wpływają na efekty kształcenia.

Docenia opis, zrozumienie i wyjaśnienie, w jaki sposób uczenie się odbywa się przez całe życie człowieka oraz jak formalne, pozaformalne i nieformalne konteksty edukacji wpływają na formy uczenia się.

Archeologia

Nacisk kładziony jest na dziedzictwo archeologiczne jako dziedzinę badań antykwarycznych, od badań historycznych i literackich po konserwację, zarządzanie i użytkowanie.

Promuje w szczególności studia przypadków dotyczące starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich oraz zarządzania i waloryzacji złożonego dziedzictwa kulturowego, koncentrując się na mobilności ludzi, idei, technologii i przedmiotów, hybrydyzacji kultur i praktyk ich łączenia.

Informacje można uzyskać pisząc na adres gianluca.olcese@uni.wroc.pl