Skip to main content

PLIDA Juniores

Il PLIDA Juniores è un certificato ufficiale di competenza nella lingua italiana rilasciato dalla Società Dante Alighieri e rivolto a giovani individui tra i 13 e i 18 anni.

Nonostante abbia la stessa struttura dei certificati PLIDA regolari (di cui mantiene anche la validità), il contenuto dell'esame è stato adattato a contesti comunicativi adatti alla fascia d'età di chi lo svolge.

Il certificato è stato progettato per giovani individui e corrisponde alle loro esperienze quotidiane legate a problemi familiari e scolastici, quindi in situazioni informali, e non è legato al lavoro o a problemi del mondo adulto.

I livelli di PLIDA Juniores vanno dall'A1 al B2. La difficoltà e la valutazione si allineano ai livelli definiti nel Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue. L'assenza dei livelli C1 e C2 è dovuta al fatto che queste competenze linguistiche sono legate a questioni lavorative e non possono essere adeguatamente coperte dai limitati contesti comunicativi.

Il livello di difficoltà delle competenze linguistiche e i loro risultati non differiscono tra gli esami PLIDA e PLIDA Juniores (come osservato nei programmi di insegnamento), poiché le modifiche sono legate solo ai contesti situazionali presentati.

Destinatari

Il certificato è indirizzato a giovani tra i 13 e i 18 anni, anche se i candidati di altre età possono sostenere l'esame. Ogni candidato può scegliere un livello che corrisponda alle proprie competenze; non è necessario sostenere esami a un livello inferiore per registrarsi. È anche possibile sostenere esami per più livelli durante una singola sessione d'esame.

Struttura dell'Esame

L'esame consiste in quattro parti che valutano abilità linguistiche fondamentali: ascolto, comprensione della lettura, scrittura e parlato. La durata totale dell'esame dipende dal livello di certificazione.

Sostenere l'esame e valutazione

Da ciascuna delle quattro parti è possibile ottenere un massimo di 30 punti. Per superare l'esame è necessario ottenere almeno 18/30 punti in ciascuna delle quattro parti dell'esame (ascolto, comprensione della lettura, scrittura, parlato). Il punteggio minimo per il superamento è di 72/120 punti, mentre il punteggio massimo è di 120/120 punti. Se un candidato raggiunge un punteggio sufficiente in almeno una delle quattro parti dell'esame, ha l'opportunità di registrarsi per la prima o la seconda sessione e ripetere le parti non superate.

Risultati dell'esame e rilascio del certificato

Gli esami vengono inviati dai centri d'esame alla sede centrale della Società Dante Alighieri, dove vengono corretti e valutati entro 60 giorni dalla data di consegna dell'esame. Successivamente, la sede centrale invia i certificati a tutti i candidati che hanno superato l'esame. Il certificato include le informazioni sul candidato, il livello, i punteggi ottenuti nelle singole abilità e il punteggio finale. I dati personali dei candidati e i punteggi degli esami vengono utilizzati solo per l'emissione dei certificati e non vengono divulgati pubblicamente, in conformità con la legge italiana sulla privacy (675/96).

Sessioni d'Esame

Gli esami si svolgono in date fisse e designate in tutte le sedi della Società Dante Alighieri:

  • a giugno
  • a ottobre
     

Calendario

Tariffe dell'esame PLIDA Juniores

PLIDA Juniores

PLIDA Juniores jest oficjalnym certyfikatem znajomości języka włoskiego, wydawanym przez Stowarzyszenie Dante Alighieri oraz skierowanym dla młodych osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia.

Pomimo tego, że jego struktura jest taka sama jak w zwykłych certyfikatach PLIDA (co również utrzymuje jego ważność) to zawartość egzaminu została dostosowana do kontekstów komunikacyjnych właściwych do wieku przystępujących.

Certyfikat został stworzony dla osób młodych i odpowiada ich doświadczeniu codziennemu, które związane jest z problemami w rodzinie, w szkole, a więc w sytuacjach nieformalnych, i nie jest powiązane z pracą lub problemami świata dorosłych.

Poziomy Plida Juniores rozpoczynają się od A1 i kończą się na poziomie B2. Trudnością oraz ocenianiem odpowiadają poziomami przewidzianymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Brak poziomów C1 oraz C2 jest spowodowane tym, że przewidziane kompetencje językowe stosowane są do jakiegoś zagadnienia zawodowego i nie są możliwe do osiągnięcia poprzez ograniczoną zawartość kontekstów komunikacyjnych.

Trudność poziomu kompetencji językowych oraz ich wyniki nie różnią się pomiędzy egzaminami PLIDA oraz PLIDA Juniores (jak to można zaobserwować w programach nauczania), ponieważ zmiany dotyczą tylko prezentowanych kontekstów sytuacyjnych.

Odbiorcy

Certyfikat jest przeznaczony dla osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, chociaż mogą do niego przestąpić kandydaci w innym wieku. Każdy kandydat może wybrać poziom, który będzie bliski jego umiejętnościom: aby zapisać się nie jest konieczne zdawanie egzaminów na niższym poziomie. Możliwe jest także przystąpienie do egzaminów z większej ilości poziomów podczas jednej sesji egzaminacyjnej.

Struktura egzaminu

Egzamin jest złożony z czterech części, które sprawdzają podstawowe zdolności językowe: słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie oraz mówienie. Całkowity czas trwania egzaminu zależy od poziomu certyfikacji.

Zdanie egzaminu i punktacja

Z każdej z czterech części można uzyskać maksymalnie 30 punktów: aby zdać egzamin trzeba uzyskać przynajmniej 18/30 z każdej z czterech części egzaminu (słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie). Minimalny wynik, aby zdać egzamin wynosi 72/120 punktów, natomiast wynik maksymalny to 120/120 punktów. Jeśli kandydat uzyska wynik wystarczający w co najmniej z jednej z czterech części egzaminu, uzyskuje możliwość, aby zapisać się na pierwszą albo drugą sesję i przystąpić do tych niezdanych części.

Wyniki egzaminu i wydanie certyfikatów

Egzaminy są wysyłane z centrów egzaminacyjnych do głównej siedziby Stowarzyszenia; tutaj właśnie są poprawiane i oceniane w ciągu 60 dni od daty dostarczenia egzaminów. Następnie siedziba centralna wysyła certyfikaty do wszystkich kandydatów, którzy zdali egzamin. Na certyfikacie znajdują się oprócz danych kandydatów poziom oraz oceny otrzymane w poszczególnych zdolnościach oraz punktacja ostateczna. Dane osobowe kandydatów oraz oceny egzaminów są wykorzystane jedynie do wydania certyfikatów i nie są udostępniane publicznie, zgodnie z włoskim prawem o prywatności (675/96).

Sesje egzaminacyjne

Egzaminy odbywają się wyznaczonych, stałych terminach we wszystkich siedzibach Stowarzyszenia:

  • Sesja w czerwcu
  • Sesja w październiku

Harmonogram

Opłaty egzaminacyjne PLIDA Juniores

Tłumaczenie: K. Behlke